प्रदेश परिसद

Cinque Terre
मा. मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल

संरक्षक

Cinque Terre
मा.वीर बहादुर शाही

अध्यक्ष

Cinque Terre
प्रमोद हमाल

उपाध्यक्ष

Cinque Terre
विश्वामित्र संज्याल

सदस्य सचिब